Pridobitev podatkov o dolžnikovem premoženju

Pridobitev podatkov o dolžnikovem premoženju

V primeru terjave neplačnikov, se je smotrno najprej pozanimati o finančnem stanju dolžnikov. V kolikor se namreč odločite za izvršbo, je potrebno upoštevati dejstvo, da ob oddaji vloge za izvršbo nastanejo stroški, ki jih v celoti krijete sami. Kasneje lahko od dolžnika zahtevate povrnitev teh stroškov.

V kolikor že razplogate z dolžnikovimi podatki in imate verodostojno listino, na podlagi katere predlagate izvršbo, sodišče po pravnomočnosti sklepa o izvršbi sámo opravi poizvedbo o teh podatkih in jih vi niste dolžni navesti.

V primeru, da s podatki ne razpolagate imate na voljo več možnosti:

1. Sami pridobite nekatere informacije o dolžniku, kot so npr. banka, pri kateri posluje, številka računa, poizvedba o nepremičninah ali premičninah ipd. Kot upnik imate tudi možnost vpogleda v sodni register, kjer se vodi evidenca družb in s tem ugotovite ali je gospodarski subjekt dejansko vanj vpisan.

2. Lahko se obrnete na sodišče. To storite tako, da vložite vlogo, s katero zahtevate pridobitev podatkov, pri čemer morate natanko navesti katere podatke želite pridobiti in pri katerem upravljalcu podatkov.

3. Možnost, ki jo je uvedel Zakon o izvršbi in zavarovanju (31. Člen) narekuje dolžniku, da v kolikor verjetno izkažete, da s sredstvi izvršbe ne bi mogli biti v celoti poplačani, mora sam predložiti seznam svojega premoženja ter ustreznih dokazil zanj. V kolikor dolžnik the dokumentov ne predloži, se ga denarno kaznuje.

Oddaj povpraševanje