Zamudne obresti

Zamudne obresti

Obresti so opredeljene kot plačilo oziroma nadomestilo za uporabo določenega denarnega zneska ali druge nadomestne stvari, ki imajo pravno podlago na pravnem poslu (npr. posojilna pogodba) ali drugem pravnem dejstvu (nastop zamude s plačilom izposojenega denarja). Zaračuna se v obliki odstotka glavne vsote (glavnice) terjatve in po času, v katerem traja uporaba.

Zamudne obresti lahko upravičeno terjate pri izterjavi terjatev.

Določene so z zakonom (Obligacijski zakonik – OZ, zamudne obresti pa so urejene z Zakonom o predpisani obrestni meri zamudnih obresti – ZPOMZO-1) oziroma z medsebojnim dogovorom med upnikom in dolžnikom.

V grobem obresti delimo na:

 Pogodbene obresti: obresti, ki nastanejo v dogovoru med pogodbenima strankama, ko mora dolžnik v času od nastanka obveznosti do njene zapadlosti – razen, če je v pogodbi določeno drugače, poleg glavnice plačati še pogodbene obresti.

  Zamudne obresti: če dolžnik zamuja z izpolnitvijo denarnih obveznosti, mora poleg glavnice plačati še zamudne obresti. Funkcija zamudnih obresti je dvojna; prva se nanaša na nadomestilo za uporabo denarja, druga pa ima kaznovalno naravo in spodbuja dolžnika k pravočasni izpolnitvi obveznosti.

Oddaj povpraševanje