Izbris iz sodnega registra brez likvidacije

Izbris iz sodnega registra brez likvidacije

Pri izbrisu podjetja brez likvidacije, gre prav za prav za skrajšan postopek izbrisa družbe iz sodnega registra. V postopek za izbris kvalificirajo le tiste družbe, ki imajo poplačane vse obveznosti, imajo urejena vsa razmerja s svojimi zaposlenimi in v postopku izbrisa izjavijo, da prevzemajo vsa plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Skladno z zakonom, mora podjetje zadostiti trem kriterijm za izbris iz sodnega registra in sicer:

  • podjetje nima stalnega naslova,
  • nima (odprtega) poslovnega računa,
  • nima obveznosti do upnikov,
  • ter drugi razlogi določeni z zakonom.

Družbeniki lahko prošnjo, da želijo sprejeti sklep o prenehanju družbe po skrajšanem postopku, posredujejo notarju. To lahko storijo z osebnim obiskom, po pošti ali preko elektronske pošte.
O samem izbrisu odloča registrsko sodišče.
Pri izterjavi terjatev je za upnike je pomembno dejstvo, da jih lahko uveljavljajo do družbenikov, ki so v postopku izbrisa družbe po skrajšanem postopku pri notarju podali izjavo, da bodo poplačane vse obveznosti družbe v enem letu po objavi izbrisa družbe iz registra. Za tovrstne obveznosti družbeniki odgovarjajo z vsem svojim premoženjem.

Oddaj povpraševanje