Dolžniki v insolvenčnih postopkih

Dolžniki v insolvenčnih postopkih

Kadar govorimo o insolvenčnih postopkih, govorimo o postopkih prisilne poravnave, stečajnih postopkih ter likvidaciji. S tovrstnimi postopki se upniki, ki se odločijo za sodno pot z namenom zavarovanja svojih terjatev, tekom postopka velikokrat srečajo. Insolventni postopki se vedno pričnejo z objavo oklica na portalu AJPES, s katero se upnike pozove k prijavi terjatev. Tokrat se bomo osredotočili na stečajne postopke ter postopke prisilne poravnave.

Prisilna poravnava

Pri prisilni poravnavi poznamo tri različne postopke:

• postopek preventivnega finančnega prestrukturiranja, ki se vodi z namenom, da se dolžniku, za katerega je verjetno, da bo postal insolventen omogoči, da izvede prestrukturiranje svojih obveznosti ter druge ukrepe finančnega prestrukturiranja, da se odpravijo vzroki, ki vodijo v insolventnost. V primeru neuspešenga finančnega prestrukturiranja, pa to ne vodi nujno v prisilno poravnavo ali stečaj dolžnika.

• postopek poenostavljene prisilne poravnave, katerega namen je, da se dolžniku s finančnim prestrukturiranjem omogoči plačilno sposobnost ter nadaljevanje poslovanja. Če je dolžnik že v stečaju, postopka poenostavljene prisilne poravnave ni mogoče začeti.

• poseben postopek prisilne poravnave nad srednjo in veliko družbo, v katerem lahko dolžnik izvede tri dodatne ukrepe finančnega prestrukturiranja: prestrukturiranje, omejeno na finančne terjatve, prestrukturiranje zavarovanih terjatev in prestrukturiranje z izčlenitvijo. Zaradi pomena bank, ki imajo vlogo finančnih upnikov, sta za uspešno prestrukturiranje podjetij z novelo Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIP-F) urejena procesna instituta, in sicer možnost finančnih upnikov predlagati prisilno poravnavo in možnost upniškega odbora spremeniti načrt finančnega prestrukturiranja.

Stečajni postopek

Pri stečajnem postopku gre za obliko prenehanja prezadolženega dolžnika, kjer se unovči celotno dolžnikovo premoženje iz katerega se oblikuje stečajna masa. Namen stečajne mase je poplačilo upnikov, po vrstnem redu določenim v zakonu. Bistvo stečajnega postopka je čim bolj enakopravna obravnava upnikov oziroma, da se jim omogoči čim boljše pogoje za poplačilo terjatev. Postopek vodi stečajni upravitelj pod nadzorom sodišča, predlaga pa ga lahko sam dolžnik, družbenik prezadolženega dolžnika, upnik, ki izkaže terjatev do dolžnika, ki s plačilom zamuja vsaj 2 meseca ter Jamstveni in preživninski sklad RS pod pogoji iz Zakona o jamstvenem skladu RS.

V spodnji tabeli si lahko preberete o osnovnih razlikah med postopki prislne poravnave ter stečajnimi postopki:

 

Postopek prisilne poravnave Stečajni postopek
Čas za prijavo terjatev En mesec od objave oklica na portalu AJPES Tri mesece od objave oklica na portalu AJPES
Obvezna prijava terjatev Ne Da
Posledice prepozne prijave oziroma neprijave Izguba pravice glasovati o prisilni poravnavi in opravljati drugih procesnih dejanj – kot upnik ne morete več vplivati na izid prisilne poravnave Avtomatična izguba terjatve
Pomen postopka za dolžnika S finančnim prestrukturiranjem se dolžniku omogoči nadaljnje poslovanje Prenehanje poslovanja oziroma smrt poslovnega subjekta
Poplačilo terjatev Lahko pride do poplačila manjših deležev terjatev v daljšem časovnem obdobju. Zaradi spremembe novele ZPPIPP je predpogoj za prisilno poravnavo poplačilo navadnih upnikov v višini najmanj 50% ter v obdobju maksimalno 4 let. Prezadolžen dolžnik, da bi se mu z sanacijo dolgov ter prestrukturiranjem omogočilo nadaljevanje poslovanja, kar pomeni, da so terjatve slabše poplačane

Kaj storiti?

Kot je moč razbrati iz tabele, ima upnik pri prijavi terjatev v stečajni postopek resda več časa, a so posledice neprijave hujše, zato je pomembno redno spremljanje poslovanja dolžnika.

Nemalokrat se zgodi, da se upnikom podatek o stečaju dolžnika izmuzne oziroma ga ne zasledi pravočasno, zato izgubi terjatev. Da se izognete kakršnikoli dodatni  finančni izgubi vam svetujem, da se čimprej povežete z nami, saj lahko poskrbimo za vaše težave s financami in vam zagotovimo čim boljše možnosti za poplačilo vaših terjatev.

Oddaj povpraševanje