Poplačila obveznosti s poboti ali kompenzacijami

Poplačila obveznosti s poboti ali kompenzacijami

Po 311. členu Obligacijskega zakonika velja, da »dolžnik lahko pobota terjatev, ki jo ima nasproti upniku, s tistim, kar ta terja od njega, če se obe terjatvi glasita na denar ali na druge nadomestne stvari iste vrste in iste kakovosti in če sta obe zapadli.«

Namen pobotov oziroma kompenzacij je, da se hitreje in enostavneje doseže poplačilo obveznosti. Gre za zapiranje ene obveznosti z drugo, pri čemer ni potrebno, da so obveznosti nastale istočasno, da imajo isti izvor, ali da so enake glede na vrednost. Pomembno je le, da gre za istovrstne obveznosti (denar ipd), ter da so izpolnjeni pogoji za kompenzacijo.

Pri vzajemnih pobotih gredo v proces subjekti v različnih vlogah, eni kot upniki, drugi kot dolžniki.

Poznamo več vrst pobotov:

  • popolni pobot je, kadar so vrednosti obveznosti enake in se medsebojno poravnajo
  • pri delnem pobotu preneha le tista obveznost, ki je manjša
  • do zakonskega pobota pride na zahtevo zakona in volja subjektov ne igra vloge.

Na kratko sem povzela namen in predstavila pomen pobotov. Namen prispevka pa ni v oglaševanju pobotov pač pa dobronamerno opozorilo. V zadnjih mesecih smo se v našem podjetju večkrat srečali s težavami upnikov, ki so se zaradi želje po najugodnejši in najenostavnejši rešitvi obrnile na podjetja, ki so za svojo storitveno dejavnost ponujala izvajanja pobotov. Podjetja so obljubljala zelo nizko provizjo po uspešno izvedenem pobotu. Upniki so morali plačati vnaprej znesek, ki naj bi ga dobili povrnjenega, z odbitkom v višini provizije. V veliko obravnavanih primerih, so ta podjetja postala nedosegljiva ali pa so v kratkem času zaprla poslovne transakcijske račune.

Po posvetu z odvetniško pisarno smo partnerjem svetovali prijavo kaznivega dejanja goljufije na policijo.

Seveda ne trdim, da gre pri vseh podjetjih, ki nudijo tovrstne storitve za goljufijo; nasprotno, pobot je zelo učinkovit način zapiranja odprtih terjatev. Želim le poudariti, da previdnost ter predhodno preverjanje podjetja s katerim boste sodelovali, ni odveč.

Oddaj povpraševanje