Davčna utaja, izogibanje plačilu davka ter davčno prevaljevanje

Davčna utaja, izogibanje plačilu davka ter davčno prevaljevanje

Čeprav vse troje zveni podobno, gre v samem bistvu posameznega pojma za precejšnje razlike ter jih nikakor ne gre enačiti. Pri izogibanju plačila davkov gre za zakonit, čeprav najpogosteje za  neligitimen pojem, medtem ko davčna utaja pomeni načrtno oziroma namerno izogibanje plačilu davka, ki pa je nezakonito.

Kot omenjeno, zakonito izmikanje plačilu davka oziroma ang. tax avoidance je pojem, s katerim se opiše dejanja davčnih zavezancev, ki želijo na legalen način zmanjšati davčno obveznost. Res je, da so tovrstna dejanja nelegitimna, vendar pa se z njimi dejansko ne krši zakonskih določil. K zakonitemu izogibanju plačila davkov spada tudi davčno načrtovanje, ki obsega prenos sredstev v države z nižjimi davčnimi stopnjami, razdelitev dejavnosti na več delov ipd.
Pravno podlago zakonitemu davčnemu izogibanju predstavljajo pravne praznine v davčnih zakonih. Te praznine zavezancem omogočajo plačilo davkov v manjšem znesku ali pa celo, da se plačilu davkov v celoti izognejo. Da do zakonitega izmikanja davkom ne bi prihajalo, številne države sprejemajo določbe, v katerih je navedeno, da je vsaka pravna tvorba iz davčnega stališča nična, če bi lahko imela kakršnekoli učinke na izmikanje plačila davkov.

Pri davčnem prevaljevanju, ki ga v angleščini poznamo pod pojmom tax shifting gre za zakonite procese s katerim zavezanci s spreminjanjem cen obveznost delno ali v celoti preložijo na druge osebe. Najpogosteje se uporablja ob spremembi davčnih stopenj ali pri uvedbi novih davkov.

Nezakonito in namerno izogibanje plačilu davka imenujemo davčna utaja oziroma tax evasion. Namen davčne utaje je izogibanje plačilu davkov, s čimer zavezanci državo prikrajšajo za njene prihodke, sebi ali drugim pa večajo premoženjsko korist. Do utaje prihaja, kadar davčni zavezanec ne spoštuje določb davčnega prava ter ne plača obveznosti.

Deli se na:

  • naklepno izmikanje  in
  • nenaklepno izmikanje, do česar prihaja največkrat z opustitvijo vložitve davčne napovedi ali z navajanjem neresničnih podatkov, premajhnim obračunom davkov…

V številnih državah davčna utaja pomeni prekršek ali celo kaznivo dejanje, za katerega je zagrožena tudi zaporna kazen.

Pri davčnih utajah je oškodovana država za denar, ki bi ga morala prejeti. Dejstvo je, da do tega denarja najbrž ne bo nikoli prišla. Da pa tudi vi ne bi bili oškodovani za denar, ki vam pripada se čim prej lotite težav na področju neplačnikov ter si v celoti zagotovite poplačilo svojih terjatev.

Oddaj povpraševanje