Možni poteki izvršilnega postopka

Možni poteki izvršilnega postopka

Veliko člankov namenjamo vsebinam kot so sodna izvršba, izvensodna izterjava, priročnikom, ki vam koristijo bodisi ob sprožitvi izvršilnega postopka bodisi, ko že razpolagate s pravnomočnim sklepom, le malo vpogleda pa je bilo namenjenega samemu poteku izvršilnega postopka.
Naj vam torej predstavimo kaj se prav za prav dogaja od vložitve predloga za izvršbo do pravnomočnosti.

V primeru, ko ste izčrpali že vse izvensodne možnosti za dosego poplačila terjatve, je logičen korak za nadaljevanje postopka vložitev predloga za izvršbo. To lahko storite sami preko portala e-izvršba, lahko pa za to pooblastite svojega odvetnika. Ko je predlog za izvršbo vložen, prejmete s strani sodišča predlog za izvršbo, potrdilo o vložitvi ter nalog za plačilo sodne takse, ki jo morate poravnati v 8 dneh, sicer bo vaš predlog za izvršbo zavrnjen in bo potrebno proces ponoviti.

Po prejemu sklepa o izvršbi, se postopek lahko nadaljuje na dva načina:

 • Sodišče izda sklep, ki ga prejme tudi dolžnik. Ta ima zoper sklep možnost pritožbe. Dolžnik mora v roku poravnati sodno takso, nato pa se izvršba v delu, ki mu nalaga plačilo, razveljavi in se postopek nadaljuje v pravdni postopek.
  Upnik oziroma pooblaščeni odvetnik nato odgovori z dopolnitvijo tožbe, kjer se odgovarja tudi na ugovor dolžnika. Če se postopek nadaljuje kot običajni pravdni postopek, si stranki izmenjata nekaj vlog, opravi se narok.
  Če se zadeva nadaljuje kot spor manjše vrednosti, imata obe stranki možnost napisati točno dve vlogi, nato pa sodišče odloči brez naroka.
  Zoper sodbo je možna pritožba v roku, ki je določenem z zakonom. V meničnih in čekovnih sporih znaša ta rok osem dni.
  Sodba se sme izpodbijati: zaradi bistvene kršitve določb pravdnega postopka, zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja ali pa zaradi zmotne uporabe materialnega prava (Zakon o pravdnem postopku).
  O pritožbi odloča sodišče na drugi stopnji.
  Če se pravdni postopek uspešno konča za upnika, se potem ponovno vloži predlog za izvršbo na podlagi sodbe. Dolžnik v tem primeru nima več možnosti ugovora razen, če dokaže, da je obveznost že poravnal.
 • Dolžnik se zoper sklep ne pritoži in se zadeva nadaljuje kot izvršilni postopek. V roku približno enega meseca od izdanega sklepa prejmete potrdilo o pravnomočnosti in izvršljivosti, ki omogoči izvršitev izvršbe.

Nadaljevanje postopka po prejemu potrdila o pravnomočnosti je seveda odvisno od predlaganega izvršilnega sredstva, vendar smo vam z zgornjim besedilom prikazali osnovni model poteka izvršilnega postopka.
Če imate težave z neplačniki in ne obvladate pravnega jezika ter se želite izogniti sodnim postopkom, vam predlagamo sanacijo terjatev po izvensodni poti.

Oddaj povpraševanje